EÚ žiada zelené pruhy na hraniciach pre uľahčenie nákladnej dopravy

Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila usmernenia pre správu hraníc s cieľom udržať toky nákladnej dopravy v celej EÚ počas pandémie koronavírusu.

 
Podľa komisie je potrebné zabezpečiť, aby dodávateľské reťazce v celej EÚ aj naďalej fungovali. Preto sa od členských štátov žiada, aby bezodkladne označili všetky hraničné priechody na transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) ako hraničné priechody so "zeleným pruhom".

Hraničné priechody so zeleným pruhom by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na to, aký tovar prepravujú. Prekročenie hranice vrátane akýchkoľvek kontrol a zdravotného vyšetrenia by tam nemalo trvať dlhšie ako 15 minút.

Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti zdôraznila, že európska dopravná sieť spája celú EÚ. "Účelom nášho usmernenia je chrániť zásobovacie reťazce EÚ v týchto zložitých podmienkach a zabezpečiť, aby pracovníci v oblasti tovaru a dopravy mohli bezodkladne cestovať kamkoľvek je to potrebné," vysvetlila.

Podľa Valeanovej je teraz spoločný a koordinovaný prístup k cezhraničnej doprave dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Dodala, že zelené pruhy sú navrhnuté tak, aby chránili zdravie pracovníkov v doprave.

Kontrolné postupy na hraničných priechodoch so zelenými pruhmi by sa mali minimalizovať a zefektívniť. Detekčná kontrola by sa mala vykonávať bez toho, aby vodiči museli opustiť svoje vozidlo, a vodiči sami by sa mali podrobiť iba minimálnym kontrolám. Od vodičov nákladných vozidiel by sa nemalo vyžadovať, aby predložili iný dokument, ako je ich preukaz totožnosti a vodičský preukaz, v prípade potreby aj list zamestnávateľa. Kontrolné orgány by mali akceptovať elektronické predkladanie alebo zobrazovanie dokumentov.

Komisia spresnila, že žiadne nákladné vozidlo ani vodič by nemali čeliť diskriminácii, bez ohľadu na pôvod a miesto určenia, štátnu príslušnosť vodiča alebo krajinu registrácie vozidla.

Vzhľadom na situáciu okolo koronavírusu EK vyzvala členské štáty, aby dočasne pozastavili všetky obmedzenia cestného prístupu, ktoré v súčasnosti platia na ich území, ako sú zákazy premávky cez víkend, počas noci či rôzne ďalšie zákazy.

Komisia zároveň apeluje na členské štáty, aby zriadili bezpečné priechodové tranzitné koridory, ktoré umožnia súkromným vodičom a ich cestujúcim, napríklad zdravotníckym a dopravným pracovníkom, ako aj občanom EÚ vracajúcim sa do domovskej krajiny, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, priamy prechod cez krajinu po cestnej sieti TEN-T. Vodiči musia zotrvať na vyznačenej trase s minimálnym počtom prestávok na odpočinok. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby aspoň jedno letisko v krajine zostalo funkčné pre zaistenie repatriácie občanov a pre medzinárodné záchranné lety.

V snahe udržať medzinárodnú prepravu "pri živote" EK odporúča členským štátom, aby prijali opatrenia na zabezpečenie voľného pohybu všetkých pracovníkov zapojených do medzinárodnej dopravy bez ohľadu na druh dopravy. Malo by sa upustiť najmä od pravidiel, ako sú cestovné obmedzenia a povinná karanténa pracovníkov v doprave, ktorí nevykazujú príznaky choroby. Na zaistenie bezpečnosti pracovníkov v doprave sú potrebné zvýšené hygienické a prevádzkové opatrenia aj na letiskách, prístavoch, železničných staniciach a iných uzloch pozemnej dopravy.

Medzinárodne uznávané osvedčenia o odbornej spôsobilosti by sa mali považovať za dostatočné na preukázanie, že pracovník je aktívny v medzinárodnej preprave. Ak takéto osvedčenia neexistujú, mal by postačovať list podpísaný zamestnávateľom.

Všetky tieto zásady by sa mali uplatňovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ak sú nevyhnutné na zabezpečenie voľného pohybu tovaru v rámci EÚ a do krajín EÚ.

Doprava | 24. 03. 2020
Zdroj: TASR