10 dobrých dôvodov na to, prečo používať textilné čistiace utierky v praktic-kom systéme opakovaného použitia

Vo vlastnej domácnosti si to už nevieme predstaviť inak: sklo, papier ani plast už neputujú do odpadu, ale sa odovzdávajú na zberné miesta na recykláciu. Výhoda: úspora nákladov v rámci poplatkov za likvidáciu odpadu a dobrý pocit, že sme urobili niečo pre životné prostredie. To, čo platí doma, možno uplatniť aj v podniku. Ako to funguje, ukazuje spoločnosť MEWA, po-skytovateľ textilných služieb, svojím premysleným systémom utierok na opakované použitie. Myšlienka nezahadzovať čistiace utierky, ale ich oprať a priniesť klientovi opäť čisté, tvorí už 111 rokov podstatu obchodného modelu spoločnosti MEWA. Trendy v remeselnej činnosti a priemysle tiež jasne ukazujú, že používať namiesto vlastniť sa stáva pravidlom. Zdieľanie textílií zodpovedá duchu doby a predstavuje trvalú udržateľnosť. Znamená to mať čistiace utierky k dispozícii až vtedy, keď ich potrebujete, bez toho, aby ste ich museli vlastniť. 

Stručný prehľad výhod:

1. Presná dodávka 
Servisní vodiči dodávajú čisté utierky včas, spoľahlivo a v pevne dohodnutých termínoch. Počí-tačové plánovanie trás je zárukou včasného zásobovania. Znečistené utierky vyzdvihneme, ná-sledne operieme a potom opäť vydáme zákazníkovi.

2. Správne množstvo
Na začiatku je poradenský rozhovor. Ktorú čistiacu utierku budete potrebovať? Robustnú utier-ku na utieranie alebo utierku bez útkových slučiek na leštenie? Koľko utierok budete potrebo-vať? Podľa toho podnik vybavíme.

3. Vysoká kvalita
Čistiace utierky MEWA vykazujú nadpriemernú trvácnosť aj pri silnom namáhaní a možno ich prať a opakovane použiť až 50 krát. Súčasťou tkáčovne spoločnosti MEWA je vlastné podniko-vé skúšobné laboratórium. V ňom sa kontroluje kvalita, výkonnosť a trvácnosť utierok, čím sa zaisťuje ich stála kvalita.

4. Výmena pri opotrebovaní
Ak pri kontrole kvality, ktorá nasleduje po opratí, zistíme, že je utierka opotrebovaná, automa-ticky ju nahradíme novou.

5. Pre každý odbor tá pravá čistiaca utierka
Štyri stupne kvality tkaniny primerane spĺňajú požiadavky a nároky v oblasti priemyslu, reme-selných činností a dielní. Preto majú čistiace utierky MEWA univerzálne použitie vo všetkých odvetviach bez toho, aby museli ponúkať nespočetné množstvo riešení pre veľa rozličných špe-cializovaných oblastí. Z toho profitujú malí aj veľkí zákazníci, pretože ponuka služieb je pre-myslená do najmenších detailov a je výhodná aj pre mimoriadne malé podniky.

6. Poriadok v podniku
Čistiace utierky sa po použití riadne uskladnia v bezpečnostných kontajneroch MEWA, ktoré zaručujú bezpečné skladovanie a spoľahlivú prepravu.

7. Flexibilné riešenie
Zmena množstva spotrebovaných utierok nepredstavuje problém, možno ho individuálne pri-spôsobovať. 

8. Náklady – outsourcované a minimalizované
Ten, kto outsourcuje celú logistiku spojenú s optimálnym zásobovaním čistiacimi utierkami, si ušetrí čas aj námahu a zdroje, ktoré sa mu uvoľnili, môže použiť na inom mieste. Inteligentný systém opakovaného použitia MEWA ušetrí zákazníkovi organizačné náklady na získanie, skladovanie a logistiku, ale aj náklady spojené s dodržiavaním predpisov týkajúcich sa životné-ho prostredia a likvidácie odpadov. 

9. Dobrá bilancia – aj pre životné prostredie
Kolobeh služieb textilných expertov spoločnosti MEWA je udržateľný: pranie, ktoré chráni zdroje, čistenie odpadových vôd, spätné získavanie tepla. Tým si môže každý zákazník zlepšiť aj svoju vlastnú ekologickú bilanciu.

10. Náklady – vypočítateľné a transparentné 
Za celý objem služieb vystavíme zákazníkovi každý mesiac faktúru. Nevznikajú žiadne „skry-té“ náklady. Keď porovnáme výdavky s finančnými nákladmi za jednorazové čistiace utierky, spravidla sa servisný systém MEWA javí ako absolútne výhodná alternatíva.

Ostatní | 24. 05. 2022
Zdroj: MEWA